เอกสารประกอบกิจกรรม : ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกรอกข้อมูลดี มีชัยไปกว่าครึ่ง" ครั้งที่ 1-2 และ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์พัฒนาข้อมูล (คุณภาพ)

วันที่ 12 19 และ 25 มิถุนายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 201 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ศาลายา

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2553 ระบบ CHE-QA Online 12.06.2556 (น.ส.วันธกาลย์ เสาศิริ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล)
การบันทึกผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2555 ในระบบ CHEQA ONLINE 12.06.2556 (น.ส.วันธกาลย์ เสาศิริ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบ CHE QA Online”

วันที่ 7 มกราคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 201 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี ศาลายา

การใช้ระบบ CHE QA Online 07.01.2556 (น.ส.วันธกาลย์ เสาศิริ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล)

การประชุมชี้แจง"การจัดเก็บข้อมูล เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องบรรยาย ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา

การจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ สกอ. และ สมศ.เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา 2553 22.05.2554 (น.ส.วันธกาลย์ เสาศิริ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล)

การส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ทางระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)
ประจำปีการศึกษา 2552

การประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2552

สรุปสาระสำคัญระบบ Mahidol University Faculty Information System (MUFIS) 14.10.2552 (รศ.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ)
แนวทางการประยุกต์ใช้ MUFIS 02-03.09.2552 (รศ.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูล ณ อยุธยา รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์)
ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพและการบริหารงาน 14.10.2552 (รศ.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์)

การฝึกอบรม "ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดลและการจัดทำรายงานประเมินตนเอง"

MU-FIS ระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพ 02-03.09.2552(รศ.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูล ณ อยุธยา รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์)