แบบฟอร์ม : การจัดการความรู้

แบบจัดทำ Poster การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ UKM ครั้งที่ 24

วันที่ 29 มกราคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

แบบจัดทำ Poster การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ UKM ครั้งที่ 23

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 ณ ภูผาน้ำรีสอร์ท & สปา จ.เลย