รายงานการศึกษา/วิจัย : ระบบคุณภาพภายนอก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ.

รายงานผลการประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา : สมศ.

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
รายงานการประเมินตนเอง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : ก.พ.ร.

รายงานการประเมินตนเอง (คำรับรองการปฏิบัติราชการ)