กฎ ระเบียบและนโยบาย : ระบบคุณภาพภายนอก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)