เลื่อนการจัดการอบรมผู้ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 7
(MU AUN-QA Assessor#7) ออกไป รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง2562/2019
2561/2018
2560/2017
2559/2016
2558/2015
2557/2014
2556/2013