โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยในตนเอง” โครงการต่อเนื่อง UKM 35 ตามแผนกลยุทธ์เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM)

เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า ผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทยส่วนใหญ่ จะมีความรู้ความเข้าใจและคุ้นเคยกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกระบวนการดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยที่ชัดเจน และ ที่ผ่านมาเราจะได้เรียนรู้มิติความเป็นมนุษย์หรือมิติภายใน แต่ไม่มีเครื่องมือระเบียบวิธีวิจัยที่ชัดเจน ดังนั้น เวลาที่เรานำไปใช้งาน ความหมายต่างๆ จะถูกบิดเบือน และพอเริ่มมีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องเราไม่มีเครื่องมือ ไม่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ชัดเจน ปัจจุบันเมื่อมีศาสตร์ทางจิตตปัญญาศึกษาเข้ามา จึงเป็นการขยายมุมมองของงานวิจัยกระบวนทัศน์ใหม่ นวัตกรรมใหม่ ให้ครอบคลุมองค์กร การปรับกระบวนทัศน์ในการวิจัยความรู้ความจริง ซึ่งระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือกระแสหลักทั่วไปอาจไม่สามารถตอบโจทย์ เช่น จิตปัญญาศึกษาศึกษาเกี่ยวกับการเจริญสติ ความรู้สึกภายในใจของคน ซึ่งการวิจัยทั่วไปไม่สามารถวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการอบรมการเรียนรู้การวิจัยในตนเอง ว่าจะมีระเบียบวิธีวิจัยตามหลักวิชาการแบบ จิตตปัญญาที่ถูกต้องอย่างไร ประกอบกับในการเสวนาสมาชิกเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 35/2561 ได้นำแนวคิดการวิจัยเชิงจิตตปัญญาไปนำเสนอต่อสมาชิกกลุ่มเสวนาฯ ซึ่งมีกลุ่มผู้สนใจในเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมผู้บริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จึงมีมติเห็นสมควรให้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยในตนเอง” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการหลัก


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อร่วมวางรากฐานของระเบียบวิธีวิจัยในมุมมองแบบจิตตปัญญาศึกษา ระเบียบวิธีวิจัยในตนเอง ตามแนวคิดแบบจิตตปัญญาศึกษา
 2. สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้ที่ทำงานด้านจิตตปัญญาศึกษา


แนวทางการดำเนินการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 วันครึ่ง

 1. ครั้งที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน, Workshop, มีแบบฝึกหัด
 2. ครั้งที่ 2 นำผลงานมาถอดบทเรียนร่วมกัน


กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดสมาชิกเครือข่าย 6 สถาบัน (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยมหิดล) ที่มีความสนใจจริง และมีความพร้อมที่จะขยายมุมมองในการทำงานวิจัยแนวใหม่
 2. ผู้ที่เข้าร่วมเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้มหาวิทยาลัย UKM ครั้งที่ 35/2561 ณ จังหวัด มหาสารคาม


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้เรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยแบบในตนเอง จะทำให้สามารถต่อยอดการวิจัยในตนเอง และส่งเสริมมิติ ความเป็นมนุษย์ให้พัฒนาไปต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามความหมายที่แท้จริง
 2. ได้แนวปฏิบัติในการนำเครื่องมือไปใช้กับการวิจัยต่างๆ ได้ดีขึ้น
 3. เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เข้าอบรมฯ กับสมาชิกเครือข่ายฯ UKM

14 สิงหาคม 2562

ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับ และ พิธีเปิดการอบรม

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดวงเสวนา

โดย

อาจารย์ ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
อาจารย์ประจำศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และทีม
รับประทนอาหารว่าง
บรรยาย “ความรู้พื้นฐานการวิจัยในตนเองแบบจิตตปํญญา”
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม

15 สิงหาคม 2562

ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
ลงทะเบียน
Workshop
รับประทานอาหารกลางวัน
Workshop

16 สิงหาคม 2562

ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
ลงทะเบียน
สรุปการเรียนรู้/มอบหมายงาน
รับประทานอาหารกลางวัน/เดินทางกลับ

18 กันยายน 2562

ณ ห้องสระบัว ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับ

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่งงานตามที่มอบหมาย

โดย

อาจารย์ ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
อาจารย์ประจำศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และทีม
รับประทนอาหารว่าง
นำเสนอผลงาน/อภิปราย
รับประทานอาหารกลางวัน
นำเสนอผลงาน/อภิปราย (ต่อ)

19 กันยายน 2562

ณ ห้องสระบัว ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
ลงทะเบียน
ถอดบทเรียนร่วมกัน
รับประทานอาหารกลางวัน
ถอดบทเรียนร่วมกัน (ต่อ)

16 สิงหาคม 2562

ณ ห้องสระบัว ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
ลงทะเบียน
สรุปผลการเรียนรู้/การประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนจริง
รับประทานอาหารกลางวัน/เดินทางกลับ

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมกับเรา

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมอบรม
7,000 บาท ต่อท่าน

ครอบคลุมการอบรมทั้ง 2 ครั้ง (อาหารว่าง / อาหารกลางวัน)
ไม่รวมค่าที่พัก

โปรดสนใจ

 • จำกัดจำนวนเพียง 30 ท่าน
 • ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ต้องมีบัญชี Google (Gmail account) เพื่อใช้ในการลงทะเบียน และแจ้งการชำระเงิน
 • ท่านจะได้รับใบแจ้งการชำระเงิน (Invoice Slip) กลับไปยัง Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 24 ชั่วโมง (ในวันทำการ)
 • โปรดชำระเงิน / โอนเงินค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ภายใน 72 ชั่วโมงนับตั้งแต่ท่านได้รับใบแจ้งการชำระเงิน (Invoice Slip) หากชำระเงินล่าช้า การลงทะเบียนอาจถูกปฏิเสธ
 • ท่านสามารถ Scan QR Code /Barcode บนใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อชำระค่าธรรมเนียมโดย Mobile Banking /ATM (จ่ายบิลด้วย Barcode)
 • เมื่อชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ต้องแจ้งการชำระเงินพร้อมแนบหลักฐานบน ระบบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม


การยกเลิกการจัดอบรม

หากภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ต่ำกว่า 20 ท่าน ผู้จัดกิจกรรมขอยกเลิกการจัดโครงการฯ โดยจะคืนเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด ตามหมายเลขบัญชีธนาคารที่ท่านได้บันทึกไว้ในระบบลงทะเบียน


การคืนค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ยกเลิกการเข้าร่วมการอบรม

หากท่านได้ลงทะเบียน/ชำระค่าธรรมเนียมการประชุม และมีความประสงค์ยกเลิกการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ท่านต้องส่ง Email กลับมาหาเราเพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าวที่ mahidolqd@mahidol.edu ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 และท่านจะได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนตามที่ท่านชำระ

 


Regis. ID
Timestamp
ชื่อ - นามสกุล
สถาบัน
สถานะ
         

ติดต่อเราได้ที่

ฝ่ายประสานงานและอำนวยการจัดการอบรม
กองพัฒนาคุณภาพ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทร 0 2849 6062 - 4, 0 2849 6065 โทรสาร 0 2849 6061
Website: https://op.mahidol.ac.th/qd/
E-mail: mahidolqd@mahidol.edu
Facebook: facebook.com/MahidolQD