มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีนโยบายในการนำเครือข่ายแบบ VPN มาใช้งานในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในทุก ๆ ด้านทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริหารและบริการ VPN จะช่วยให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าสู่เครือข่ายสื่อสารหลักของมหาวิทยาลัย (MUC-Net) จากที่บ้านหรือที่อื่นใด เพื่อใช้บริการภายในต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น e-Journal, IP-TV, ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหาร เช่น MUFIS, MUSIS และ MUERP เป็นต้น โดยความเร็วที่เข้าใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ Internet ณ จุดที่ผู้ใช้ใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ADSL หรือ Modem


VPN หรือ Virtual Private Network หมายถึง เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ที่ทำงานโดยใช้ โครงสร้างของ เครือข่ายสาธารณะ โดยเชื่อมต่อจากที่ใดในโลกก็ได้ เพื่อเข้าใช้งานทรัพยากรต่างๆ บนเครือข่ายนั้นๆ เปรียบเสมือนผู้ใช้กำลังใช้งานอยู่ภายในเครือข่ายนั้น รวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยในการเข้ารหัสแพ็กเก็ตก่อนส่ง เพื่อให้ข้อมูล มีความปลอดภัย ปกติแล้ว VPN ถูกนำมาใช้กับองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีสาขาอยู่ตามที่ต่างๆ และต้องการต่อเชื่อมเข้าหากัน โดยยังคงสามารถรักษาเครือข่ายให้ใช้ได้เฉพาะคนภายในองค์กร หรือคนที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ลูกค้า, ซัพพลายเออร์ เป็นต้น